Használati szabályzat Nyomtatás

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

HASZNÁLATI ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZABÁLYZATA

I. BEVEZETŐ

A Földi István Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (a továbbiakban gyűjtemény) nyilvános közgyűjtemény, ennek megfelelően rendelkezésére áll minden, bel- és külföldi érdeklődőnek a múzeumok működéséről szóló jogszabályok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Múzeum Használati és Szolgáltatási Szabályzatában rögzített módon.

A szolgáltatások az alábbi helyen vehetők igénybe:

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény 7200 Dombóvár, Szabadság u. 16.

A gyűjteményi szolgáltatások igénybevételének elsődleges feltétele, hogy a felhasználó a szükséges írásbeli vagy szóbeli tájékoztatás után elfogadja és betartsa a gyűjtemény használati és szolgáltatási szabályzatában rögzítetteket. Amennyiben a felhasználó eljárása eltér a szabályzóktól, eltérő magatartásán nyomatékos felszólítás után sem hajlandó változtatni, kiutasítható a gyűjtemény épületeiből.
A gyűjteményben igénybe vehető szolgáltatások a következők:
Kiállítások, múzeumi rendezvények látogatása, múzeumpedagógiai szolgáltatás, kutatás, muzeológiai szakterületen végzett kutatás.
 
I. A GYŰJTEMÉNY HASZNÁLATÁNAK FELTÉTELEI ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ SZABÁLYOK

1. KIÁLLÍTÁSOK ÉS RENDEZVÉNYEK LÁTOGATÁSA, MÚZEUMPEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBE VÉTELE

1.1. A gyűjtemény kiállításainak nyitva tartásáról

A gyűjtemény Dombóvár és az adott évszak múzeumlátogatási szokásaihoz legjobban illeszkedő nyitva tartás alapján üzemel. A nyitva tartás megváltoztatásának kezdeményezése a vezető jogköre.
Általános - országos - gyakorlat, hogy a múzeumok hétfői napon zárva tartanak, szombat-vasárnap illetve ünnepnapokon pedig egyedi rendben üzemelnek. A gyakorlattól való ideiglenes eltérésre a jogszabály lehetőséget biztosít. Az eltérés esetén a múzeum jól látható helyen tájékoztató táblát tesz közzé, melyen pontosan szerepelteti az eltérés időtartamát, a megváltozott napi nyitva tartás rendjét.
A gyűjtemény kivételes esetben, előre bejelentett, csoportos látogatás esetén lehetőséget nyújt a kiállítások nyitva tartáson túli megtekintésére is. Ezt az igényt legalább 3 munkanappal korábban a látogatandó intézménnyel egyeztetni kell.

1.2. A gyűjtemény kiállításainak nyitva tartási rendje:

A gyűjtemény - a látogatási szokásokhoz alkalmazkodva - téli és nyári nyitva tartási rendben üzemelteti kiállításait.
A nyári nyitva tartás a május 1. és szeptember 30. közötti időszakot, a téli nyitva tartási rend az október 1. és április 30. közötti időszakot jelenti.
H = hétfő, K = kedd, Sze = szerda, CS = csütörtök, P = péntek, Szo = szombat, V = vasárnap

Helytörténeti Gyűjtemény

Téli időszakban:
V, H: zárva,
K, Sze, CS, P: 9-17 nyitva

Szo: 9-15 nyitva
 
Nyári időszakban:
H: zárva,
K, Sze, CS, P: 9-17 nyitva

Szo: 9-15 nyitva V: 9-12 nyitva

1.3. A kiállításokhoz, múzeumpedagógiai programokhoz  kapcsolódó térítéses szolgáltatások
1.3.1. Belépőjegyek


A gyűjtemény kiállításai, a múzeumpedagógiai szolgáltatások - az 1.3.2. pontban felsorolt kedvezményes esetek kivételével - csak belépőjegy megfizetése után látogathatók.
A belépőjegyek árát valamint a kedvezményezettek körét és a kedvezményezett eseteket - a vezető javaslatára – Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete hagyja jóvá.
A belépőjegy a helyszínen váltható meg és csupán a jegyen feltüntetett napra érvényes. A megváltott jegy nem ruházható át.
Érvényes belépőjeggyel a látogató - a látogatási időn belül - tetszőleges időt tölthet a muzeális intézmény kiállításaiban.
 

Belépőjegy árak:

Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény

Teljes áru felnőtt jegy: 

600 Ft

Kedvezményes jegy (diák, nyugdíjas):

300 Ft

Csoportos jegy (min.10 fő felett):

 250 Ft

Családi jegy (2 felnőtt és 3 gyerekig):

1000 Ft

Múzeumpedagógiai foglalkozás:            (a helyi oktatási intézményeknek ingyenes, együttműködési megállapodás alapján)

   1.000Ft

Dombóvár- és Junior kártyával

300 Ft/fő

       
1.3.2. A kiállítások és múzeumpedagógiai szolgáltatások belépőjegyéhez kapcsolódó kedvezmények

A kiállítások belépőjegyéhez központilag, jogszabály által biztosított kedvezmények:
A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Kormányrendelet alapján:

  • Díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgára (a továbbiakban: EGT-állampolgár), amennyiben:

a) 6. életévét be nem töltött kiskorú,
b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény 4. § a) pontja szerinti fogyatékos személy (a továbbiakban: fogyatékos személy),
c) fogyatékos személyt kísér (legfeljebb 1 fő),
d) a miniszter által kiadott szakmai belépővel rendelkezik,
e) legalább 400 fős taglétszámmal rendelkező, országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezet tagja, (a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, az ICOM, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete, a Magyar Levéltárosok Egyesülete érvényes tagsági igazolványával rendelkezők)
f) közoktatásban dolgozó pedagógus,
g) a 70. életévét betöltötte.
h) újságíró igazolvánnyal rendelkezők (tárgyévre érvényesített igazolvánnyal).

Továbbá díjtalanul látogathatja a muzeális intézmények állandó kiállításait az EGT-állampolgár minden hónap egyik hétvégéjének a muzeális intézmény által meghatározott napján, amennyiben:
a) a 26. életévét még nem töltötte be,
b) 18 év alatti személyt kísér, és annak a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)    685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Ez a hétvége a gyűjtemény esetében a hónap első hétvégéje.

  • A muzeális intézmények állandó és időszaki kiállításait 50%-os kedvezményes belépődíj fizetésével látogathatja az EGT-állampolgár:

a) a 6. életévének betöltésétől 26. életévének betöltéséig,
b) 62 év felett,
c) amennyiben legalább két, 18 év alatti személyt kísér, és azok – Ptk. 685. § b) pontja szerinti – közeli hozzátartozója (legfeljebb 2 fő).
Magyarország állami ünnepéről szóló 1991. évi VIII. törvény 1. §-ában meghatározott nemzeti ünnepeken (március 15., augusztus 20., október 23)., állampolgárságra való tekintet nélkül a muzeális intézmények kiállításai díjtalanul látogathatók.
A törvény értelmében a kedvezményre való jogosultságot felhívásra igazolni kell.
A kiállítások belépőjegyéhez a vonatkozó kormányrendelet 2. § (6) bekezdése szerint, a múzeum által biztosított kedvezmények:

A múzeum kiállításai ingyenesen látogathatók:

- a Magyar Kultúra Napján (január 22-én), a Múzeumi Világnapon (május 18-án), a Múzeumok Éjszakáján, a Kulturális Örökség Napján (szeptember harmadik hétvégéje).
- A kiállítás megnyitásakor.
- A Dombóváron működő nevelési-oktatási intézmény alap- és középfokú iskolai képzésében részt vevő szervezett tanulócsoportok számára a nevelési-oktatási intézménnyel létrejött együttműködési megállapodás alapján.1.4. Tárlatvezetés, fotózás és videózás

A gyűjtemény kiállításaiban az érdeklődők tárlatvezetést igényelhetnek. A tárlatvezetés ingyenes (útbaigazító tárlatkalauzolás) vagy térítéses (részletes, szakszerű, élőszóban történő tárlatvezetés), attól függően, hogy a tárlatot vezető személy teremőr vagy képzett tárlatvezető (esetleg szakmuzeológus).

 

A tárlatvezetés térítési díja:

Helytörténeti Gyűjtemény

1 000 Ft

Fotózás, videózás:

300 Ft

  
1.5. Rendezvények, múzeumpedagógiai programok látogatása


A gyűjtemény rendezvényei közül a kiállítás megnyitók és a nyílt napok rendezvényei bárki számára ingyenesen látogathatók.
Egyéb rendezvények esetenkénti elbírálás szerint belépőjeggyel vagy ingyenesen látogathatók, melyről a gyűjtemény a rendezvény meghirdetésekor ad tájékoztatást.
A gyűjteményben külső szervező által tartott rendezvények (műsoros est, előadás, koncert stb.) szervező feltételeinek megfelelő módon látogathatók.
A szakszerű tárlatvezetésen, a tárlatkalauzoláson, a látogatói térben történő filmnézésen kívüli múzeumpedagógiai szolgáltatások térítési díjhoz kötöttek. Kivételt képeznek ez alól a helybeli nevelési-oktatási intézmények tanulói számára, tanórai kereteken belül nyújtott, az oktatási-nevelési intézményekkel kötött együttműködési megállapodás szerinti múzeumpedagógiai szolgáltatások (pl. a formális oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai programsorozatok, a nem formális és informális tanulást szolgáló iskolabarát élményprogramok), amennyiben azok nem országos kiterjedésű, tanórai kereteken belül vagy tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásához kapcsolódó projektek keretében valósulnak meg.2. KUTATÁS/Kutatószolgálat


A kutatószolgálat rendszeresen kedden 13-17 óra között vehető igénybe.
A Helytörténeti Gyűjtemény néprajzi, régészeti, helytörténeti szakgyűjteménnyel valamint mindezen gyűjteményekhez kapcsolódó fotó- és adattárral rendelkezik.

A gyűjteményekhez kapcsolódó leltárkönyveket, adattári leltárkönyveket, mutatókat és ezeknek elektronikus úton készült másolatát külső személyek nem kutathatják.
A gyűjtemény önálló fotótára külső személy számára kutatható.
A gyűjtemény néprajzi, régészeti, helytörténeti szakmai gyűjteményeiben valamint az adattárban és a fotótárban elhelyezett, leltározott vagy leltározás előtti gyűjteményi anyagról, az őrzött kulturális javakról digitális másolat igénylése, fotók (munkafelvétel) készítése, illetve az őrzött kulturális javak publikálásra alkalmas fotózása és annak felhasználása – a szerzői jogok és a műtárgynyilvántartásra vonatkozó jogszabályok betartása mellett - az alábbiak szerint történik:
• A gyűjteményekben a kutatás a vezető írásbeli engedélyéhez kötött, s mind a múzeumi szakkutatók, mind külső kutatók (továbbiakban: kutató/felhasználó) számára díjtalan. A kutatói kérőlap és engedély formáját lásd: 1-2. melléklet.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról digitális másolatot kérhet - amennyiben az rendelkezésre áll -, vagy egyedi fényképfelvételt (munkafelvételt) készíthet. A digitális másolat, vagy az egyedi fényképfelvétel (munkafelvétel) elkészítése publikálásra nem jogosít.
• A gyűjteményi anyagról készítendő digitális másolat paraméterei az alábbiak lehetnek: kiterjesztés: jpg, jpeg, bmp; méret - maximum: 150 kb; felbontás - maximum: 200 dpi.
• A digitális másolat készítését a kutatóval/felhasználóval való egyeztetés alapján (példányszám, méret, felbontás, stb) a múzeum munkatársa a múzeum eszközeivel végzi. A digitalizáláshoz szükséges adathordozót (CD, DVD, egyéb) az igénylő kutató/felhasználó biztosítja. Kutatók/felhasználók és külső szakkutatók számára 300 Ft/felvétel. A vezető egyedi döntéssel a 300 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag, csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyag egyes tárgyairól egyedi fotófelvételt (munkafelvételt) készíthet. Ez történhet a múzeum munkatársa révén, a múzeum eszközeivel, vagy a kutató/felhasználó saját közreműködésével és saját eszközeivel. A múzeumi munkatárs közreműködéséhez, az eszközpark igényléséhez előzetes egyeztetés szükséges. A gyűjteményi anyag egyes tárgyairól készítendő egyedi fotófelvétel (munkafelvétel) díja egységesen: 600 Ft/felvétel. A vezető egyedi döntéssel a 600 Ft/felvétel díjtétel ellentételezését más módon (pl. megfelelő számú másolat, publikált anyag csereként történő megszerzésével) is engedélyezheti. A munkafelvétel készítése nem járhat az adott tárgy kiállítási vagy tárolási helyről való lényeges fizikai elmozdításával és az így készített felvétel nem jár publikálási/felhasználási jogosultság elnyerésével.
• A kutató/felhasználó a gyűjteményi anyagról publikálási, illusztrálási és/vagy vállalkozási, egyéb felhasználási célból fotókat készíthet, melynek publikálása, felhasználása külön engedélyhez és díjazáshoz kötött. Az ehhez szükséges engedélyt a vezető adja ki. Az engedély egyben szerződés is, és egyszeri alkalomra, meghatározott időtartamra szól, további közléshez (pl. utánnyomás, bővített kiadás, stb) új engedély, szerződés szükséges. A publikáláskor a kutató/felhasználó köteles feltüntetni a közölt kép forrását és leltári számát. A szerződést a 3. melléklet tartalmazza.
• A kutató/felhasználó minden publikálás nyomán készült kiadványból (amelyben az adott fotó megjelent) köteles egy-egy példányt a múzeum számára tiszteletpéldányként megküldeni.
•A gyűjteményi raktárakat idegenek nem látogathatják. Kivételes esetben a vezető szóban vagy írásban engedélyezheti a gyűjteményi raktárba való betekintést. Ennek feltétele, hogy az engedély igénylője a szakterület kutatója legyen és pontosan meghatározza a betekintési kérelem célját.
A gyűjteményi raktárakban külső személy csak szakmuzeológus vagy gyűjteménykezelő felügyelete mellett léphet. A gyűjteményi raktárakban fényképezni, videofilmet forgatni, rajzolni tilos.


3. EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK, SZABÁLYOK


• A gyűjteményben az állandó kiállítás ruhatárának használata ingyenes. A ruhatár használata nem kötelező, az ott elhelyezett értéktárgyakért a múzeum felelősséget nem vállal.
• A gyűjtemény kiállításai területén étkezni, dohányozni tilos. A dohányozni csak az épület bejáratától számított 5 méteren kívül szabad.
• A gyűjtemény kiállításaiba állatot bevinni tilos. Kivétel ez alól a vakvezető kutya, mely gazdáját külön engedély vagy belépőjegy nélkül a kiállításban kísérheti.
• A kiállításokon elhelyezett tárgyakat megfogni, elmozdítani tilos, kivételt képeznek a múzeumpedagógiai céllal elhelyezett tárgyak.
• A gyűjtemény összes kiállításában tilos, illetve külön díjhoz, továbbá külön engedélyhez kötött a fotózás, videofilm készítés. Engedélyt csak a vezető adhat.
• A gyűjteményben üzemelő fénymásoló díjmenetes használata külső használó számára csak kivételes esetben engedélyezett, egyébként térítési díjhoz kötött. A fénymásoló díjmentes használatát a vezető engedélyezi. Az engedély elsődleges feltétele, hogy a felhasználás célja tudományos igényű feldolgozás, szakdolgozat, helytörténeti pályázat támogatása legyen. Engedély esetén a fénymásoló térítésmentesen használható, de a szükséges papírmennyiségről a használónak kell gondoskodnia.
A gyűjteményben üzemelő számítógépek, nyomtató, scanner, CD-író és egyéb technikai eszközök külső személy számára nem használhatók (kivéve a kutatásra és a kiállítások multimédiás ellátására szolgáló számítógépeket).
• A kiállított tárgyakban illetve könyvtári és muzeális dokumentumokban gondatlanságból vagy szándékosan okozott rongálás esetén a helyreállítás költségeit a károkozó köteles megtéríteni. Vitás esetben a PTK idevágó rendelkezései az irányadók.

•Fénymásolás díjai:
A/4 1 oldal fekete-fehér                    10 Ft
A/4 2 oldalas fekete-fehér                 20 Ft
A/3 1 oldal fekete-fehér                    20 Ft
A/3 2 oldalas fekete-fehér                 40 Ft

•Internet hozzáférés

- A gyűjteményben található internet-hozzáférés külső személy által nem használható.